Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

I  ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 81

 

 Wizja Przedszkola:

 • Przedszkole tworzy swoim wychowankom przyjazne i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.
 • Wyposaża je w kluczowe kompetencje niezbędne do sprostania wyzwaniom, aby w przyszłości były odważne, zaradne i twórcze.
 • Przedszkole będzie stwarzać klimat i warunki do partnerskiej współpracy z rodzicami. Rodzice będą współdecydowali w sprawach przedszkola i będą aktywnie uczestniczyli w podejmowanych działaniach. Rodzice będą wspierani przez przedszkole w wypełnianiu swojej roli wychowawczej.
 • Przedszkole będzie starało się poznawać i realizować oczekiwania różnych środowisk lokalnych. Będzie podejmowało inicjatywy na rzecz środowiska. Będzie prezentować i promować podejmowane działania i ich skuteczność oraz ofertę edukacyjną.

Wypływająca z wizji misja przedszkola wyraża się w haśle:

Indywidualizacja jest punktem wyjścia i dojścia do wszechstronnego                              rozwoju dziecka.

 • Idea przewodnia przedszkola skoncentrowana jest na indywidualnym rozwoju dziecka, na który patrzymy wieloaspektowo, uwzględniając jego aktywność w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej i kulturowej
 • Przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspiera jego aktywność i kreatywność. Pomaga dziecku odkryć i rozwinąć jego talenty. Dobrze przygotowuje do dalszej edukacji.
 • Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz odkrywanie wielorakich zdolności i zainteresowań poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej wspierane przez specjalistów (psychologa, logopedę, pedagoga) jest konsultowane na bieżąco z rodzicami.
 • Rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej odbywa się poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym, technicznym i kulturowym.
 • Systematycznie wzbogacane jest wyposażenie w pomoce umożliwiające rozwijanie wszystkich zdolności i pobudzające aktywność poznawczą dziecka.
 • Przedszkole dba o bezpieczeństwo, zdrowy i aktywny tryb życia swoich wychowanków. Promuje proekologiczne i prozdrowotne działania.
 • Nasze Przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny. Dzieci dobrze się w nim czują. Rozwijają umiejętności komunikacyjne i społeczne. Nigdy się nie nudzą.
 • Przedszkole zapewnia atrakcyjne zajęcia i inspirujące sytuacje edukacyjne w dobrze wyposażonym, bezpiecznym budynku.
 • Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka i efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.

Przedszkole tworzy model przedszkola środowiskowego, partnerskiego i otwartego, w którym mają ze sobą do czynienia trzy równoprawne podmioty: dziecko, rodzice i nauczyciele, jest tym modelem, który zapewnia jakość i sukces.

 KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

 Wiodącym kierunkiem rozwoju przedszkola są działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju dziecka, widzianego z punktu widzenia teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera, jako jednostki indywidualnej, niepowtarzalnej, obdarzonej  naturalnymi , wrodzonymi predyspozycjami.

Cele główne:

 • diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci
 • rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak: dobroć, otwartość, zaradność, empatia, odporność emocjonalna, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, samodzielność,
 • organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny rozwój w celu przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki, nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć
 • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, doskonalenie własnego warsztatu pracy, podnoszenia kwalifikacji
 • stwarzanie bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu
 • stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką
 • zapewnienie odpowiedniej bazy do działania i rozwijania indywidualnych predyspozycji
 • dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku

Realizacja celów odbywa się poprzez:

 • opracowanie spójnego systemu diagnozowania dzieci: narzędzi rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci, określania preferencji uczenia się, zdolności i zainteresowań.
 • realizacja programów wychowania przedszkolnego opartych na teorii inteligencji wielorakiej,
 • wdrażanie projektów edukacyjnych i przedsięwzięć wzbogacających ofertę przedszkola i sprzyjających aktywności dzieci
 • monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców (ankiety, ścisła współpraca z radą rodziców)
 • szersza współpraca ze środowiskiem, poszukiwanie nowych partnerów
 • dbanie o odpowiednią atmosferę w pracy, wzajemne zaufanie, działanie mające na celu zapobieganiu konfliktom, motywowanie pracowników nagrodami, pochwałami, wyróżnieniami
 • promowanie efektywnych form doskonalenia i samodoskonalenia

Cele pracy pedagogicznej – dzieci i nauczyciele

Podejmując wspólnie z gronem pedagogicznym, rodzicami i pozostałymi pracownikami różnorodne formy oddziaływania na dziecko i z dzieckiem, zmierzać będziemy do stworzenia mu:

 • bezpiecznych warunków
 • życzliwego, przyjaznego i akceptującego je środowiska
 • inspirującej bazy do działania i rozwijania indywidualnych predyspozycji

po to, by nasz przedszkolak mógł:

 • odkrywać i badać otaczający świat,
 • przeżywać i doświadczać
 • zdobywać wiedzę i umiejętności ,wykorzystywać je w praktycznym działaniu

Oferty edukacyjne kierowane do dzieci, wynikać będą z tego, czym się dziecko  interesuje, co przyciąga jego uwagę, co jest ważne, a więc:

 • osoby i rzeczy
 • świat zwierząt i roślin
 • zjawiska i prawa nimi rządzące

Przedszkole wdraża nowatorskie działania, korespondujące z założeniami teorii inteligencji wielorakich :

 • Dzień inny niż wszystkie– obchodzenie nietypowych świąt i dni wg propozycji dzieci
 • Niezwykły gość – gość z pasją- spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Teatr rodzinny – spektakl dla dzieci z udziałem rodziców i innych członków rodzin
 • Warsztaty z seniorami, rodzicami, specjalistami w różnych dziedzinach
 • Warto to zobaczyć – udział w imprezach interaktywnych dla dzieci organizowanych na terenie miasta przez rożne podmioty

Styl pracy z dzieckiem uwzględnia wdrażanie i wykorzystywanie metody projektów, która eliminuje schematyczność, nudę, stres i pośpiech w codziennej pracy z przedszkolakiem, zapewnia natomiast aktywność dziecka, spokój, odpowiednio długi czas na samodzielne doświadczanie i działanie, radość odkrywania i przeżywania.

Na terenie przedszkola odbywa się szereg imprez, uroczystości oraz wycieczek:     Pasowanie na Przedszkolaka,  Pożegnanie Jesieni,  Spotkania z Mikołajem,   Spotkania wigilijno – opłatkowe, Święto Babci i Dziadka,   Bal karnawałowy, Powitanie wiosny, Festyn rodzinny, Dzień Dziecka,  Koncerty Filharmonii, Wyjścia do Teatru.

Nauczycielki wykorzystują aktywizujące metody w pracy z dziećmi: pedagogikę zabawy, metodę R. Labana, K. Orffa, Metodę Dobrego Startu, edukację matematyczną wg. metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, elementy koncepcji C. Freineta, fitness terapeutyczny, zabawy fundamentalne i heurystyczne.

W przedszkolu realizowane są różne projekty, akcje charytatywne, prowadzona jest    współpraca ze środowiskiem, szczególnie z Biblioteką, Szkołą Podstawową Nr 51, z Radą Dzielnicy Czuby Południowe i Radą Osiedla.

Otoczenie dziecka ma je zachęcać i zapraszać do działania, dlatego w przedszkolu  dba się o zagospodarowanie sal i pomieszczeń, by sprzęt i pomoce dydaktyczno – rozwojowe, a także przedmioty i zabawki były:

 • dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci,
 • widoczne oraz znajdowały się w zasięgu ręki dziecka
 • umożliwiały korzystanie z nich wtedy, gdy dziecko ma na to ochotę lub ich potrzebuje
 • atrakcyjne, inspirujące, edukacyjne

Materiał dydaktyczny i badawczy jest stale wzbogacony o nowoczesne pomoce dydaktyczne, uporządkowany i zestawiony w ośrodki zainteresowań :

 • biblioteczny
 • wizualno – przestrzenny
 • logiczno – matematyczny
 • naukowo – eksperymentalny
 • muzyczny
 • konstrukcyjno- techniczny
 • ośrodek zabawy

Rola i zadania nauczyciela sprowadzają się do:

 • tworzenia ciekawych sytuacji edukacyjnych
 • pośredniczenia między dzieckiem, a otoczeniem
 • zachęcania, motywowania i wspierania dziecka w jego poszukiwaniach i odkryciach
 • udzielania mu pomocy, gdy będzie jej oczekiwało lub potrzebowało
 • zapewnienia odpowiednio długiego czasu do namysłu, tak by podejmowało działania wówczas, gdy będzie do tego gotowe i miało właściwą motywację

Współpraca z rodzicami

Przedszkole dokłada wszelkich starań, aby rodzice stali się jego sojusznikami w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz edukacji wychowania. Zabiega, aby relacje oparte były na dialogu i partnerstwie i oferuje rodzicom różne formy współpracy

 • zebrania Rady Rodziców, ogólne i grupowe; coroczne wybory do Rady Rodziców,  zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty
 • kontakty indywidualne
 • formy pracy otwartej, warsztaty, imprezy i uroczystości
 • wspólne dla dzieci i rodziców przedszkolne zabawy plenerowe i wycieczki
 • włączanie rodziców w realizację projektów edukacyjnych
 • udział rodziców w różnych akcjach społecznych
 • organizowanie spotkań ze specjalistami ( psycholog, logopeda, pedagog, lekarz )
 • organizowanie „ dni otwartych” przedszkola dla naszych potencjalnych klientów –   dzieci i ich rodziców
 • realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci 3 – letnich

Bezpieczeństwo dzieci

Przedszkole wyposaża dzieci w wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań, w nawyki unikania, zapobiegania zagrożeniom i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Działania profilaktyczne koncentrują się wokół realizacji programów, projektów, akcji, spotkań i warsztatów, przy udziale służb mundurowych i ratunkowych, których realizacja umożliwi dzieciom:

 • poznanie i zrozumienie zagrożeń na które mogą być narażone
 • naukę odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków
 • naukę radzenia sobie w różnych sytuacjach
 • naukę  podejmowania właściwych decyzji
 • poznanie zasad zachowania się na drodze, znajomość podstawowych przepisów ruchu    drogowego
 • udzielania pomocy innym na miarę swoich możliwości

W przedszkolu opracowuje się , wdraża i przestrzega procedury gwarantujące bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i poza nim.

Promocja przedszkola – dbałość o dobrą opinię

Najlepszą promocją jest zadowolenie dzieci i rodziców oraz ich pozytywna opinia przekazywana o przedszkolu w środowisku.

Promocji przedszkola służyć będą również:

 • modernizacja i sukcesywne doposażenie placówki w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne
 • organizowanie imprez dla dzieci i ich rodziców oraz mieszkańców: festyny, pikniki
 • udział dzieci w:  konkursach, turniejach, przeglądach, festiwalach
 • udział przedszkola w organizowanych akcjach charytatywnych
 • organizowanie miedzyprzedszkolnych przeglądów i konkursów na terenie przedszkola
 • stosowanie form pracy otwartej: uroczystości, imprezy, zajęcia, warsztaty
 • udział dzieci w programach i projektach ogólnopolskich, lokalnych i środowiskowych
 • współpraca z WFOŚiGW w realizacji dofinansowywanych wniosków na edukację ekologiczną.
 • opracowanie folderu przedszkola z informacjami o ofercie i działaniach podejmowanych przez placówkę.
 • stworzenie przedszkolnej strony www.
 • kontynuowanie współpracy ze Szkołami Podstawowymi Nr 51 i Nr 28
 • kontynuowanie współpracy z Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego
 • nawiązanie współpracy z Parafią p.w. Matki Bożej Różańcowej
 • kontynuowanie zapoczątkowanej w tym roku współpracy z DPS na ul. Bursztynowej
 • nawiązanie współpracy z powstającym na osiedlu komisariatem policji
 • zapraszanie studentów lubelskich uczelni do współpracy
 • nawiązywanie kontaktów z okolicznymi zakładami, firmami i punktami usługowymi

BAZA ORAZ WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA

Główny cel: zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, dostosowanie bazy do nowoczesnych standardów  bezpieczeństwa,

W związku z tym do najpilniejszych prac, które muszą być wykonane należą:

 • wymiana wykładzin podłogowych w salach zabaw ze względu na brak atestu o trudnopalności – decyzja inspekcji Ppoż. – wykonane
 • zamontowanie oświetlenia awaryjnego w ciągu komunikacyjnym na drodze ewakuacji – decyzja inspekcji Ppoż. – wykonane
 • zamontowanie mieszalników wody ciepłej i zimnej w łazienkach dzieci – decyzja inspekcji sanitarno – higienicznej – wykonane
 • doposażenie w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki – na bieżąco i w miarę możliwości
 • zagospodarowanie terenu znajdującego się przed wejściem do przedszkola, a stanowiącego jego wizytówkę – wymiana zniszczonej płytki chodnikowej na bezpieczne i przyjazne podłoże, które mogłoby być wykorzystywane do zabaw ruchowych z dziećmi na powietrzu. W ramach współpracy z radą osiedla poczyniłam już wstępne działania zmierzające do realizacji tego zadania – wykonane
 • remont szatni i korytarzy ( malowanie,) – wykonane
 • zmiana użyteczności pomieszczeń gospodarczych w przedszkolu -wykonane
 • sukcesywna wymiana mebli w kuchni przedszkolnej -wykonane
 • remont łazienek

Modyfikacja koncepcji

W przedszkolu funkcjonuje kodeks wartości przedszkolaka wypracowany wspólnie z rodzicami.

Przedszkole promuje wartości:

Dobroć – dziecko potrafi odróżnić dobro od zła, stara się być dobrym dla innych

Przyjaźń – dziecko rozumie, na czym polega przyjaźń,

Mądrość – dziecko rozumie znaczenie mądrości, wie jak się ją osiąga, dąży do mądrości

Uczciwość – dziecko wie, na czym polega uczciwość,

Odpowiedzialność – dziecko wie, na czym polega odpowiedzialność, stara się wykonywać powierzone zadania, rozumie konsekwencje swoich działań

Życzliwość – wie, co to jest życzliwość, stara się ją okazywać innym

Szacunek – dziecko wie, na czym polega szacunek, i w jaki sposób się go okazuje, obdarza szacunkiem rodziców, dorosłych, starszych.

Patriotyzm – dziecko zna symbole państwowe, uczestniczy w uroczystościach z okazji świąt narodowych, poznaje bohaterów

Empatia – dziecko uczy się dostrzegać potrzeby innych, cieszy się z radości i sukcesów innych osób, okazuje zainteresowanie i pomoc pokrzywdzonym i smutnym, uczestniczy aktywnie w akcjach charytatywnych

Sprawiedliwość – dziecko wie, na czym polega sprawiedliwość, uczy się oceniać postępowania innych na przykładzie literatury

Dbałość o środowisko – dziecko dostrzega piękno i bogactwo przyrody, poznaje zagrożenia płynące z działalności człowieka, wie, że należy chronić środowisko, rozumie, dlaczego uczestniczy w akcjach ekologicznych,

Tolerancja – dostrzega wielokulturowość na świecie, wie, że wszyscy ludzie mają równe   prawa, nie naśmiewa się z innych dzieci , bez względu na nich inny wygląd, obyczaje, zachowanie.