Obowiązki i prawa

 Ustawa o systemie oświaty, 1991 z późn. zm.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka (prawnych opiekunów) należy:

 1. Zaangażowanie się jako partnerzy w nauczaniu i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu.
 2. Wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.
 3. Przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego, tj. nie wykazującego cech aktywnej infekcji.
 4. Informowanie o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Informowanie Dyrektor przedszkola lub nauczycielki oddziału o wszelkich sytuacjach i zdarzeniach mogących rzutować na kondycję psychiczną lub fizyczną dziecka.
 6. Niezwłoczne informowanie Dyrektor przedszkola lub nauczycielek o chorobach zakaźnych lub zatruciach pokarmowych dziecka.
 7. Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 8. Przestrzeganie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 9. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 10. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz zarządzeń Dyrektora przedszkola.
 11. Dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo, czystość oraz higienę osobistą dziecka.
 12. Współdziałanie z nauczycielem w celu zapewnienia dziecku optymalnych warunków rozwoju poprzez stworzenie mu spójnego środowiska wychowawczego.

Rodzice mają prawo do:

 1. Wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.
 2. Zapoznania się ze Statutem Przedszkola, Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, Rocznym Planem Pracy Przedszkola, programem wychowania przedszkolnego realizowanym w danym roku szkolnym, miesięcznymi planami pracy oddziału.
 3. Żądać od placówki wysokiej jakości usługi edukacyjnych.
 4. Wyrażania konstruktywnej opinii o pracy przedszkola oraz oddziału.
 5. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, poziomu sprawności, umiejętności oraz ogólnego rozwoju.
 6. Profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w procesie wychowawczym.
 7. Uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci.
 8. Aktywnego i czynnego włączania się w życie przedszkola.
 9. Życzliwości, zrozumienia oraz dyskrecji podczas kontaktów z Dyrektorem placówki oraz nauczycielami.
 10. Jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka mogą występować w jego imieniu do Dyrektora przedszkola oraz do władz nadrzędnych w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.
Opracowano na podstawie dokumentów:
* Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców, 1997
* Ustawa o Systemie Oświaty, 1991