Kodeks przedszkolaka

Wzorowy Przedszkolak powinien:

 1. Zgodnie i bezpiecznie bawić się z innymi dziećmi.
 2. Służyć pomocą innym dzieciom.
 3. Być życzliwym, uprzejmym i przyjacielsko nastawionym do innych.
 4. Kulturalnie i godnie zachowywać się w różnych sytuacjach.
 5. W każdej sytuacji i okoliczności dbać o bezpieczeństwo własne i innych dzieci.
 6. Dbać o wspólne dobro, estetykę, ład i porządek w przedszkolu.
 7. Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.
 8. Otwarcie mówić o swoich emocjach, przeżyciach, odczuciach oraz potrzebach.
 9. Przestrzegać umów zawartych z nauczycielkami oddziału.
 10. Słuchać poleceń osób dorosłych.
 11. Akceptować i tolerować wszystkie dzieci.
 12. Umieć odróżniać dobro od zła, naśladując godne wzorce, postawy i zachowania.
 13. Mówić prawdę oraz postępować uczciwie  w każdej sytuacji i okoliczności.
 14. Dzielić się z innymi dziećmi zabawkami.
 15. Szanować pracę innych dzieci oraz dorosłych.

Przedszkolak jest nagradzany za przestrzeganie zasad Kodeksu poprzez:

 1. Pochwałę na forum grupy.
 2. Pochwałę indywidualną.
 3. Pochwałę do Dyrektor przedszkola.
 4. Pochwałę do rodziców- w formie ustnej.
 5. Pochwałę do rodziców- w formie listu.
 6. Wyznaczenie dziecka do prowadzenia zabawy.
 7. Powierzenie ważnego, nobilitującego zadania do wykonania.
 8. Powierzenie funkcji ,,pomocnika nauczyciela”.
 9. Chodzenie na spacerze w pierwszej parze.
 10. Ofiarowanie naklejki.

Przedszkolak nie przestrzegający zasad Kodeksu może zostać ukarany poprzez:

 1. Upomnienie ustne- indywidualne.
 2. Upomnienie ustne- na forum grupy.
 3. Niewerbalne znaki z strony nauczyciela- gesty, mimika.
 4. Poinformowanie rodziców o występku/przewinieniu.
 5. Poinformowanie Dyrektora przedszkola o występku/przewinieniu.
 6. Czasowe odsuniecie od zabawy lub wykonywania określonego zadania.
 7. Wykonanie pracy na rzecz pokrzywdzonego lub grupy (np. praca plastyczna lub inny wytwór dziecięcej działalności, posprzątanie kącika zabawek).
 8. Rozmowę indywidualna skłaniającą do autorefleksji nt. konsekwencji własnego zachowania.
 9. Brak możliwości uzyskania nagrody.