Deklaracja Dostępności

Przedszkole nr 81 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność  cyfrową swojej strony internetowej http://www.p81.lublin.eu zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole nr 81 w Lublinie, ul. Wyżynna 10, 20-560 Lublin

tel: 81 5260677

e-mail: poczta@p81.lublin.eu

www.p81.lublin.eu

Data publikacji strony internetowej: rok 2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.03.20

Informacja o dostępności cyfrowej

Strona internetowa częściowo nie spełnia wytycznych dla dostępności treści interaktywnych, określonych Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu następujących niezgodności :

 • brak dostępności cyfrowej części plików;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • brak warstwy tekstowej skanowanych dokumentów;
 • brak opisów alternatywnych publikowanych zdjęć i infografik;
 • brak możliwości nawigacji strony z poziomu samej klawiatury;
 • częściowy brak prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej;

Brak dostępności cyfrowej treści interaktywnych opublikowanych na stronie internetowej Przedszkola nr 81 w Lublinie zaistniał z uwagi na fakt, że:

 • zostały one opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • posiadają strukturę bez możliwości konwersji i dostosowania formatu.

Informacja o dostępności architektonicznej

Budynek, w którym mieści się Przedszkole nr 81 w Lublinie,  jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózku inwalidzkim, ma podjazd dostosowany do wózków inwalidzkich.

 • Dojazd transportem publicznym MPK od ul. Filaretów (przystanek Oś. Widok) lub od ul. Jana Pawła II ( przystanek Oś. Górki). Z przystanku trzeba dojść kilkaset metrów do samego budynku.
 • Istnieje możliwość dojechania samochodem osobowym bezpośrednio przed bramkę wejściową na teren posesji przedszkola. Od bramki prowadzi podjazd do wejścia do budynku.
 • Aby wejść do budynku przy wejściu głównym należy pokonać 4 schodki oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie na zewnątrz, można skorzystać z podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Budynek jest jednopoziomowy. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 • W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  i oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość udzielania informacji ustnych i asysty przez personel przedszkola.
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej i architektonicznej: dyrektor  Przedszkola Anna Taracha

Telefon: 81 5260677

e-mail: poczta@p81.lublin.eu

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie wydano dnia:  30.03.2020 r.