Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
– systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
– wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:
• edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły,
• etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły,
• współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie:
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
• zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
• umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego
i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
• włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły lub placówki z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
• wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska   fizycznego,
• włączenie do działań szkoły rodziców oraz do edukacji zdrowotnej służbę zdrowia.

Kryteria przynależności szkoły lub placówki do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i nadawania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.
Warunki wstępne:
1. aktywność i twórcze zaangażowanie szkoły lub placówki na rzecz promocji zdrowia w szkole lub placówce i środowisku w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego (działania w tym zakresie są zapisane w dokumentacji szkoły);
2. przedstawienie społeczności szkolnej koncepcji Programu Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) i wyrażenie aprobaty przez, co najmniej 60% społeczności szkolnej, dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie;
3. podjęcie uchwały rady pedagogicznej w sprawie przystąpienia do Programu Szkoła Promująca Zdrowie;
4. złożenie Karty zgłoszenia szkoły lub placówki do Miejskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie Miasta Lublin
Po spełnieniu w/w warunków Miejski Koordynator Szkół Promujących Zdrowie uznaje szkołę lub placówkę za przygotowującą się do wstąpienia do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin. Okres przygotowawczy trwa od 1 roku do 3 lat, w tym czasie szkoła lub placówka podejmuje działania zgodne z koncepcją i zasadami tworzenia SzPZ przygotowując się do złożenia Wniosku o nadanie Miejskiego
Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Warunki nadawania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”:
1. podejmowanie, przez okres co najmniej roku, działań dla tworzenia SzPZ;
2. powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia;
3. zapoznanie rady pedagogicznej z zasadami tworzenia SzPZ;
4. badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej (badanie stopnia
zadowolenia ze szkoły);
5. dokonanie wyboru problemu priorytetowego i określenie planu działań i ewaluacji;
6. realizowanie działań mających na celu rozwiązanie zdefiniowanego problemu priorytetowego;
7. podejmowanie kompleksowych działań w zakresie promocji zdrowia;
8. dokonanie publicznej prezentacji podjętych przez szkołę lub placówkę działań związanych z realizacją Programu Szkoła Promująca Zdrowie, w formie spotkania, imprezy itp. z udziałem społeczności szkolnej i osób spoza szkoły lub placówki m.in. przedstawicieli, co najmniej jednej innej placówki lub szkoły, w celu dzielenia się doświadczeniem. O terminie prezentacji z wyprzedzeniem należy pisemnie poinformować Miejskiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie;
9. prowadzenie podstrony internetowej pn. Szkoła Promująca Zdrowie (zakładki na stronie internetowej szkoły lub placówki) i umieszczanie na niej informacji dotyczących działań prowadzonych w zakresie tworzenia SzPZ;
10. złożenie wniosku o nadanie Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”, w terminie od 1 do 30 listopada (I semestr); od 1 do 30 maja (II semestr). 
11. uzyskanie rekomendacji Miejskiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie i Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie do nadania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Po upływie okresu przygotowawczego i spełnieniu w/w warunków szkoła lub placówka
zostaje przyjęta do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin
i otrzymuje Miejski Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.
Uroczystego wręczenia certyfikatu, dokonuje Prezydent Miasta Lublin lub osoba przez niego wyznaczona.
Miejski Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” przyznawany jest na okres 3 lat. W tym czasie szkoła lub placówka zobowiązana jest do realizowania systemowych działań zgodnych z modelem pracy Szkoły Promującej Zdrowie, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska.
Po upływie okresu, na który został przyznany certyfikat, szkoła lub placówka może starać się ponownie o jego nadanie.